בדיקת מקומות פנויים ומחי

מלא את שדות חובה (*) של את הטופס הבא ותקבל תשובה בדואר אלקטרוני. אם אתה מרוצה מהתשובה, אתה יכול לאשר את ההזמנה, במסגרת התנאים שנקבעו בדואר האלקטרוני, על ידי שליחת פרטי כרטיס אשראי שלך באמצעות טופס מאובטח או באמצעות העברה בנקאית או המחאת דואר.

לא כל השדות הנדרשים, מודגש, מופקים

  נתוני הזמנה


  מידע אישי

  הנחיה לטיפול בפרטים אישיים

  בהתאם לאמור בסעיף 13 של צו המחוקק 196/2003 (חוק בנושא הגנה על פרטים אישיים) הפקיד המטפל מודיע לך בזה כי: א) הטיפול בפרטים האישיים שלך יבוצע כדי:
  1. לקיים חובות חוזיים: אספקת מוצרים ושירותים לאורחים,
  2. חובות משפטיים: הנפקת חשבוניות, רישום בספרי הנהלת חשבונות כנדרש בחוק, הודעות לרשויות המבקשות;
  3. הודעות למוסדות בנקאיים ודומיהם, בגין פעילויות של גביית חובות ובגין פעילויות אחרות הקשורות למילוי תנאי חוזה;
  4. הצעת שירותים במהלך השהייה (שירותי מזכירות, מסירת דואר, הזמנת שירותים חיצוניים) או אחריה (הודעה על מבצעים מיוחדים, אירועים או כדומה)

  הטיפול יבוצע בשיטות ידניות ו/או ממוחשבות שמטרתן לשמור, לתחזק ולשדר את הנתונים, באמצעות לוגיקות הקשורות למטרות, ובהתבסס על נתונים שבבעלותנו ותוך התחייבות מצדך להודיע לנו ללא דיחוי על תיקונים, השלמות ועדכונים;

  ב) במקרה של סירוב מצדך להתיר לנו שימוש כאמור בסעיפים 1, 2, 3, של פסקה א) הדבר יגרור:
  1. חוסר אפשרות לבסס או להמשיך קשר, או לבצע פעולות מסוימות, אם הנתונים נחוצים לביצוע הקשר או הפעולה;
  2. חוסר אפשרות לבצע פעולות מסוימות שמצריכות מסירת הנתונים לגורמים הקשורים בביצוע הפעולות עצמן;
  3. אי מסירת הנתונים לגורמים שמבצעים פעילויות נוספות, שאינן קשורות מבחינה פונקציונלית לביצוע הקשר.

  ג) נוסף על העובדים הממונים בתוך החברה שהטיפול בבעלותה, נתוניך יכולו להימסר:
  1. 1) לבתי המלון שבהם תתארח; 2. ליועץ הפיסקלי (למילוי הצד האדמיניסטרטיבי); 3. לגופים ציבוריים ופרטיים, גם בעקבות ביקורות או בדיקות; 4. לגורמים שיכולים לגשת לנתונים שלך כאמור בהוראות החוק; 5. לחברות חיצוניות שמספקות מוצרים או שירותים.

  ד) בכל רגע תוכל לממש את זכויותיך כלפי הפקיד המטפל, לפי האמור בסעיף 7 של צו המחוקק 196/2003. לנוחותך הנוסח המלא של הסעיף מובא להלן:

  סעיף 7 זכות גישה לפרטים אישיים וזכויות אחרות.
  1. בעל העניין זכאי לקבל אישור על קיומם או אי-קיומם של פרטים אישיים הנוגעים לו, גם אם טרם נרשמו, והודעה עליהם בצורה ניתנת לקריאה.
  2. בעל העניין זכאי לקבל אינדיקציה על: א. מקור הפרטים האישיים; ב. מטרות הטיפול ואופן הטיפול; ג. הלוגיקה המיושמת במקרה של טיפול באמצעים
  אלקטרוניים; ד. פרטי הזיהוי של הפקיד המטפל, של האחראים ושל הנציג שמונה לפי האמור בסעיף 5 פסקה 2; ה. של הגורמים או של קטגוריות הגורמים אשר להם אפשר למסור את הפרטים האישיים או כאלה שיכולים להגיע לידיעתם הפרטים האישיים מתוקף תפקידם כנציגים ממונים בשטח המדינה, כאחראים או כממונים.
  3. בעל העניין זכאי לקבל: א. עדכון, תיקון או אם יש לו עניין בכך, השלמת הנתונים; ב. מחיקה, שינוי לצורה אנונימית או חסימה של הנתונים המטופלים תוך הפרת החוק, לרבות אלה שלגביהם לא נדרשת שמירתם בהקשר למטרות שבגינן נאספו הנתונים או טופלו לאחר מכן; ג. אישור כי
  הפעולות האמורות בסעיפים א) וב) ובכל הנוגע לתוכנן, הובאו לידיעתם של מי שקיבלו הודעה על הנתונים או שהנתונים הופצו אליהם, למעט במקרה שבו מילוי חובה זה יתברר כבלתי אפשרי או שיהיה כרוך בשימוש באמצעים מוגזמים באופן בולט בהשוואה לזכות המוגנת.
  4. בעל העניין זכאי להתנגד, באופן מלא או חלקי: א. מסיבות לגיטימיות לטיפול בפרטים האישיים שנוגעים לו, שהנם גם רלבנטיים למטרת האיסוף; ב. לטיפול בפרטים האישיים שנוגעים לו לצורך משלוח חומר פרסומי של מכירות ישירות או למילוי מחקרי שוק או הודעות מסחריות

  *

  אני מסכים לקבל את עלון החדשות שלכם